Chat with us, powered by LiveChat
phone ico  +420 775 477 688 Infolinka v provozu dnes od: Zavřeno
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ či „tyto podmínky“) společnosti ezidle.cz s.r.o., se sídlem Družstevní 294, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 08614156, DIČ: CZ08614156 (dále jen „Společnost“ či „ezidle.cz“) upravují zásady užívání internetového obchodu (eshopu) Společnosti, jehož prostřednictvím může Klient činit dotazy či objednávky, směřující k naplnění účelu vzájemné komunikace, kterým je uzavření smlouvy o prodeji a koupi zboží (dále jen „kupní smlouva“) nabízeného v internetovém obchodě.

 

1.2.  Internetový obchod je Společností provozován na internetové stránce www.ezidle.cz prostřednictvím webového rozhraní.

 

1.3.  Zveřejnění každého a jakéhokoli produktu na internetových stránkách internetového obchodu není ze strany Společnosti nabídkou k uzavření kupní smlouvy, neboť se jedná toliko o produktovou prezentaci informačního charakteru, týkající se dostupného zboží Společnosti. Kupní smlouva je v každém jednotlivém případě uzavřena teprve a výhradně doručením potvrzení o přijetí nabídky Společností, a to na adresu emailové schránky, kterou kupující uvede v rámci objednávky. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.

 

1.4.  Tyto podmínky jsou v souladu s § 1751 občanského zákoníku neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Společnosti, pokud se Společnost s kupujícím výslovně nedohodli na vyloučení použití těchto podmínek. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito VOP seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Odesláním objednávky kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory uskutečněné na telefonní linku Společnosti) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Tyto VOP jsou kupujícím kdykoliv k dispozici na internetové adrese https://ezidle.cz/art/4/obchodni-podminky.

 

1.5.  Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 

II.

Uzavření kupní smlouvy

 

2.1    Zboží, zobrazované v rámci internetové obchodu, je možno zakoupit prostřednictvím sítě Internet nebo telefonicky.

2.2    Ke kontaktu s ezidle.cz a zadávání objednávek mohou zákazníci využít webových stránek www.ezidle.cz nebo telefonního čísla +420 776 081 081 .

2.3    K uzavření kupní smlouvy přímo prostřednictvím internetového obchodu ezidle.cz je nutné navštívit webovou stránku www.ezidle.cz, vybrat požadovaný produkt a jeho barvu, případně zadat také další požadované údaje v souladu se zobrazovanými zprávami a informacemi, obsaženými na webových stránkách.

 

2.4    Pro rozhodnuté zákazníky jsme připravili možnost „Objednávám“ s povinností zaplatit, kde můžete rychle a efektivně provést transakci výběrem způsobu platby, vyplněním dodacích údajů a fakturačních údajů. Odesláním formuláře „Objednávám“ s povinností zaplatit a obdržením potvrzení objednávky ze strany ezidle.cz vznikne zákazníku povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.

 

2.5    Potvrzení objednávky je provedeno doručením emailové zprávy Společností, obsahující konečné potvrzení všech jednotlivých součástí objednávky a telefonický kontakt zaměstnance internetového obchodu, na adresu elektronické pošty (email) zákazníka - kupujícího. Pro vyloučení pochybností uvádí Společnost výslovně, že není povinna uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem, a to obzvláště v případech osob, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či tyto podmínky nebo osob, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Společnosti.

 

2.6    Pokud odešlete formulář „Odeslat dotaz“, budeme Vás kontaktovat, aby bylo možno upřesnit podrobnosti objednávky a/nebo dodací podmínky. Formulář „Odeslat dotaz“ se nachází u každého produktu prezentovaného v internetovém obchodě. Kontakt proběhne během pracovní doby infolinky Společnosti, která je uvedena na kartě „Kontakt“

 

2.7    Odeslání formuláře „Odeslat dotaz“ nepředstavuje závazný právní krok k uzavření kupní smlouvy. Jedná se jen o informaci o zájmu zákazníka o naši nabídku a žádost o kontakt za účelem poskytnutí dalších informací o produktech a podmínkách transakce. Teprve po telefonickém odsouhlasení podmínek transakce a jejich přijetí ze strany zákazníka potvrdí pracovník internetového obchodu přijetí objednávky, čímž vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit kupní cenu zboží. Dodatečným potvrzením objednávky je emailová zpráva zaslaná internetovým obchodem, která obsahuje konečné potvrzení všech příslušných prvků objednávky.


2.8  Jelikož je každá z objednávek dodatečně ověřována telefonicky s pracovníkem našeho zákaznického centra, tak jakékoliv změny na  již vystavené faktuře jsou zpoplatněny částkou 500 Kč vč. DPH.

 

III.

Dodávka zboží

 

3.1.  Zákazník může zvolit dodání zboží ve formě osobního odběru, nebo zasláním na adresu zadanou při provádění objednávky. Dodávky jsou bez ohledu na zvolenou formu realizovány v pracovních dnech (pondělí-pátek).

 

3.2.  U každého výrobku je uvedena odhadovaná doba od okamžiku přijetí objednávky do okamžiku odeslání zboží. Jedná se o informační údaj o době, která uplyne od přijetí objednávky internetovým obchodem do předání zboží dopravci za účelem jeho doručení. Dodání zboží probíhá v termínu od 1 do 15 pracovních dnů, v závislosti na zvolených modelech zboží.

 

3.3.  Náklady na doručení zboží na území České republiky hradí Společnost. Zákazník je tedy ve všech případech povinen hradit pouze kupní cenu za zboží, zatímco náklady dodávky zákazník neplatí.

 

IV.

Platební podmínky

 

4.1.  Kupní cenu za nákup zboží v internetovém obchodě může zákazník zaplatit:

-          platba kurýrovi při dodání zboží,

-          platba v hotovosti v prodejně Společnosti,

-          bankovní převod (ve formě platby předem či s pozdějším termínem úhrady),

-          platba online (platební kartou, kreditní kartou, převod z účtu) prostřednictvím služby GoPay ve formě platby předem.

 

4.2.  Způsob platby je vždy potvrzen zaměstnancem internetového obchodu při přijetí a potvrzení objednávky.

 

4.3.  Kupní cena zboží je splatná v okamžiku, uvedeném v potvrzení objednávky, v závislosti na zvoleném způsobu platby kupní ceny.

 

4.4.  Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny s DPH.

 

4.5.  Kupní cena, uvedená u každého jednotlivého zboží, neobsahuje náklady na dodání zboží k zákazníkovi, ceny případných souvisejících služeb či další poplatky, které by v konkrétním případě měl hradit zákazník. Zákazník je v každém případě před odesláním objednávky informován o celkové konečné částce k úhradě včetně veškerých poplatků, nákladů či daní.

 

V.

Odpovědnost za vady, reklamace

 

5.1    Prodávající (Společnost) je povinen dodat kupujícímu věc bez vad, s vlastnostmi výslovně vymíněnými či obvyklými.

 

5.2    Na jednotlivé produkty poskytuje ezidle.cz zákazníkům záruku za jakost, jejíž trvání a podmínky jsou uvedeny přímo v popise každého produktu.

 

5.3    Při převzetí zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat a prohlédnout dodávané zboží, zejména zda zásilka nebo obal nebyly poškozeny v průběhu dopravy. V případě zjištění poškození je nutné sepsat reklamační protokol v přítomnosti dopravce.

 

5.4    Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením, v průběhu montáže nebo mechanickým poškozením při rozbalování zboží.

 

5.5    V případě výskytu vad zakoupené věci má zákazník právo reklamovat vadné zboží u prodávajícího ezidle.cz. Reklamace jsou Společností přijímány ve formě telefonické a/nebo ve formě emailové zprávy. S ohledem na charakter reklamované vady následně konzultant internetového obchodu bude zákazníka telefonicky informovat o dalším průběhu procesu reklamace (zejména o postupu v případě výměny zboží či jeho části, nebo v případě odstranění vad opravou).

 

5.6    Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Společnosti bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

 

5.7    Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení kupní smlouvy (zejména lze-li zboží i přes existenci vad užívat), má zákazník právo na odstranění vady, či na přiměřenou slevu z kupní ceny. Představuje-li vada zboží podstatné porušení kupní smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci či opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny či právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

5.8    Společnost nemá povinnost poskytnout kupujícímu žádné náhradní zboží po dobu vyřizování reklamace.

 

 

 

 

VI.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

 

6.1.  Je-li kupujícím (zákazníkem) spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, náleží mu v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

6.2.  K využití práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel ve stanovené 14denní lhůtě prokazatelně vyrozumět ezidle.cz o svém rozhodnutí od smlouvy odstoupit (např. v písemné formě zasláním na adresu ezidle.cz, faxem, emailovou zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty ezidle.cz, nebo telefonicky). Písemné vyhotovení odstoupení od kupní smlouvy musí být spotřebitelem zasláno na adresu ezidle.cz – ezidle.cz s.r.o., Družstevní 294, 739 61  TŘINEC nebo emailovou zprávou na adresu info@ezidle.cz či sděleno na telefonním čísle  +420 775 477 688. Pro zachování lhůty spotřebiteli postačí odstoupení řádně a na správnou adresu ve lhůtě odeslat.

 

6.3.  K odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít připravený formulář dostupný v sekci Doručení a vrácení. Spotřebitel však není povinen příslušný formulář využít.

 

6.4.  V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy vrací internetový obchod spotřebiteli bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny přijaté peněžní prostředky. V souladu s právem na ochranu spotřebitele je však Společnost oprávněna odložit vrácení všech peněžních prostředků do doby, kdy jí spotřebitel vrátí zakoupené zboží nebo prokáže, že jí zboží zpět odeslal. Peněžní prostředky budou spotřebiteli vráceny stejným způsobem, jaký byl spotřebitelem použit při prvotní úhradě kupní ceny, ledaže se ezidle.cz a spotřebitel dohodnou na jiné formě vrácení peněžních prostředků.

 

6.5.  Vrácení zakoupeného zboží v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem je nutno provést bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy (i s ohledem na výše uvedené právo Společnosti odložit vrácení všech peněžních prostředků do doby, kdy jí spotřebitel vrátí zakoupené zboží nebo prokáže, že jí zboží zpět odeslal). Žádáme spotřebitele, aby v případě vrácení zakoupeného zboží toto zaslali na adresu ezidle.cz s.r.o., Družstevní 294, 739 61  TŘINEC

 

6.6.  V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem nese Společnost veškeré náklady na vrácení zboží, s výjimkou produktů značky SNAP (značka vysoce personalizovaných křesel), v jejichž případě nese náklady na vrácení spotřebitel.

 

6.7.  Internetový obchod ezidle.cz si vyhrazuje právo odmítnout odstoupení od smlouvy a vrácení zboží v případě produktů upravených podle přání spotřebitele či pro jeho osobu. Jedná se např. o produkty: Simple Hoker – upravená dle Vaší požadované výšky, Bari Hoker – upravená dle Vaší požadované výšky, Sisi Hoker – upravená dle Vaší požadované výšky, Alexis Hoker – upravená dle Vaší požadované výšky.


6.8.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


 

VII.

Ustanovení společná a závěrečná

 

7.1    Veškeré právní vztahy, vzniklé na základě kupních smluv, se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, není-li výslovně sjednáno jinak.

 

7.2    Kupující na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

 

7.3    Ustanoveními těchto podmínek nejsou dotčena práva, která spotřebiteli jako kupujícímu poskytuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění, nebo občanský zákoník. V případě rozporu těchto podmínek s ochrannými ustanoveními uvedených obecně závazných právních předpisů, od nichž se dle zákona nelze odchýlit, mají přednost ustanovení obecně závazných právních předpisů.

 

7.4    V případě uzavření kupní smlouvy jsou jejími stranami Společnost ezidle.cz s.r.o., se sídlem Družstevní 294, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 086 14 156, jako prodávající a zákazník jako kupující.

 

7.5    V případě, že dojde mezi Společností a zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

 

7.6    Společnost si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek.

 

7.7    Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2020.

© Všechna práva vyhrazena 2003-2024. eZidle.cz
Zavolejte nám +420 775 477 688
Go Top